..... پـا تــــــــکــــــــــــــــ

... ما با انقلاب اسلامی خود، به آنها پاتکی سخت زدیم...

..... پـا تــــــــکــــــــــــــــ

... ما با انقلاب اسلامی خود، به آنها پاتکی سخت زدیم...

ما در دوران قبل از انقلاب، دچاره شبیخون فرهنگی شدیم و البته ما با انقلاب اسلامیه خود، به آنها پاتکی سخت زدیم...